Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Φλώρινας.
O Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2.       Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του Ν. 3839/20100                                     (ΦΕΚ 51 τ.Α’/29-03-2010), όπως.....
αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’/19-05-2010).
3.       Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/10-09-2014) «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» που αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/ τ.Α΄/03-03-1994).
4.       Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ.Α’/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5.       Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.       Τη με αριθμ. Φ.350/62/199729/Ε3/09-12-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ανασυγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
7.       Την ανάγκη συγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Φλώρινας, διότι στις 31-12-2014 λήγει η θητεία των μελών του.

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε

Τους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4283/2014 και επιθυμούν να οριστούν μέλη του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Φλώρινας στο οποίο ανήκουν οργανικά, ως υπηρεσιακού συμβουλίου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπόδειγμα 1) στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας  από 15-12-2014 μέχρι και 22-12-2014.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται: 
Ι) από δήλωση διοικητικής εμπειρίας (υπόδειγμα 2) του υποψηφίου εκπαιδευτικού, στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά η διοικητική του εμπειρία σε θέσεις Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας και διοικητικής υπηρεσίας ορίζεται η 31-12-2014.

Η επιλογή των τακτικών μελών και των αναπληρωτών, του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας, ως υπηρεσιακού συμβουλίου, θα γίνει από την Περιφερειακή Διευθύντρια, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 47 του Ν.3848/2010, μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα:
1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικού για ορισμό μέλους Π.Υ.Σ.Π.Ε., ως υπηρεσιακού συμβουλίου.
2) Δήλωση διοικητικής εμπειρίας.                      
 
                                         ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.    Σχολικές Μονάδες Α/μιας Εκπ/σης Φλώρινας
2.    ΚΕΔΔΥ Φλώρινας
3.    ΚΠΕ  Μελίτης
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου