Μετάταξη τριακοσίων δυο εκπαιδευτικών σε διοικητικούς κλάδους στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4174/2013.
Σας ανακοινώνουμε ότι, με την αρ. 107235/Η/01-08-2013 απόφαση Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της.....