Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόσληψη εκατόν ογδόντα εννέα (189) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και πεντακοσίων σαράντα τριών (543) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014.

Πρόσληψη εκατόν ογδόντα εννέα (189) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και πεντακοσίων σαράντα τριών (543) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014. 
ΤοΥπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν ογδόντα εννέα (189) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και πεντακοσίων σαράντα τριών (543) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014,στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 01-10-2013 έως και την Πέμπτη 03-09-2013.
Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογραφής σχετικής σύμβασης στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

Πρόσληψη διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014.

Πρόσληψη διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 01-10-2013έως και την Πέμπτη 03-10-2013.
Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογραφής σχετικής σύμβασης στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

2.113 υπάλληλοι τελούν υπό πειθαρχικό έλεγχο - 960 έχουν απομακρυνθεί.

Επιταχύνεται η πειθαρχική διαδικασία- 2.113 υπάλληλοι τελούν υπό πειθαρχικό έλεγχο και απ' αυτούς οι 960 έχουν απομακρυνθεί προσωρινά.

Σε 2.113 ανέρχονται οι δημόσιοι υπάλληλοι που τελούν υπό πειθαρχικό έλεγχο και από αυτούς οι 960 έχουν προσωρινά απομακρυνθεί διοικητικά, καθώς η φύση των παραπτωμάτων τους....

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2013-2014.

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 70 , ΠΕ 60 και ΠΕ 11 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι αποσπώμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αποσπάστηκαν, τη Δευτέρα 30-09-2013 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να τοποθετηθούν σε Σχολικές Μονάδες.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για την απόφαση πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 54 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 11 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας την....

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 ΣΕ Δ.Σ. ΜΕ Ε.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 624 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, 472 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 495 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 46 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης.
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τη.....

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 873 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, στο.....

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2013.

Δ.Ο.Ε.: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

Είναι σε πλήρη γνώση σας, και το έχουμε επισημάνει σε όλους τους τόνους, ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς τόσο για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης που παρέχεται στα παιδιά μας όσο και για το εργασιακό καθεστώς των Ελλήνων Εκπαιδευτικών.
   Έχουμε τονίσει πολλές φορές τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι μηδενικοί μόνιμοι διορισμοί και οι ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Έχουμε διαμαρτυρηθεί για τον απαράδεκτο και αδιαφανή (για τους μετατασσόμενους) τρόπο με τον  οποίο πραγματοποιήθηκαν οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από την Β/θμια στην Α/θμια εκπαίδευση καθώς και τις τεράστιες αδικίες που δημιουργήθηκαν σε βάρος εκπαιδευτικών που.....

Δ.Ο.Ε.: ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΗ Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας διαμαρτύρεται έντονα για την κράτηση και τον τραυματισμό του συναδέλφου Χαράλαμπου Ουσουλτζόγλου. Ο συνάδελφος Χαράλαμπος Ουσουλτζόγλου συμμετείχε στην.....

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στα Τμήματα Ένταξης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
    Σας γνωρίζουμε ότι η στελέχωση των Τμημάτων Ένταξης σε λειτουργικά κενά των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνει αποκλειστικά μέσω των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α.
        Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τη μετεκπαίδευση στα....

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Δημήτρη Μπράτη, για τις προσλήψεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή.

Όπως ενημερώθηκα από το τμήμα Ειδικής Αγωγής οι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2013-14 , έχουν κατανεμηθεί, περίπου, ως εξής:
-1.450 για την Π.Ε. και 1550 για την Δ.Ε. για προσλήψεις σε Ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης -2.700 συνολικά για παράλληλη στήριξη( Π.Ε. και Δ.Ε.) , εκ των....

Την Παρασκευή τελικά η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ για τις αποσπάσεις, του Βασίλη Παληγιάννη.Με βάση την ενημέρωση που είχα, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ για την Παρασκευή 27/9/2013.
Η αναβολή έχει ως στόχο την προσθήκη στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, που ήδη σας είναι γνωστά, τις αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ και τις επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Θεωρούμε θετικό το γεγονός της......

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ο υπουργός Παιδείας για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.

Γραπτή απάντηση του υπουργού Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου, σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, διαβίβασε στη Βουλή το.....

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Προσωρινοί πίνακες Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)- Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων, κλάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά των πινάκων Αναπληρωτών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.):http://e-aitisi.sch.gr οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κλάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2013-2014, των κλάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), να ελέγξουν ενδελεχώς τους.....

«Δρομολογήθηκε» η πρόσληψη 3.970 αναπληρωτών στην Ειδική Εκπαίδευση.


Το υπουργείο Παιδείας , μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και εκτός πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού για την Ειδική Αγωγή , έχει δρομολογήσει την πρόσληψη:
-1450 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτδροβάθμια Εκπαίδευση για την παράλληλη στήριξη.
-520 αναπληρωτών ΕΕΠ για το....

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Μετατάξεις - Αποσπάσεις – Προσλήψεις Αναπληρωτών, του Βασίλη Παληγιάννη. Με βάση ερωτήματα συναδέλφων μας σχετικά με τις μετατάξεις, αποσπάσεις και προσλήψεις αναπληρωτών, σας ενημερώνω τα εξής:

1. Μετατάξεις
Έως σήμερα, δυστυχώς, δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις των συναδέλφων μας της πρώτης φάσης μετατάξεων εκπαιδευτικών από τη Β/θμια στην Α/θμια.  Ο αριθμός των ενστάσεων κατά την εκτίμηση των....

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Δ.Ο.Ε.: ΜΕ ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

Βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη εβδομάδα «λειτουργίας» των σχολείων και η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Τα «ανοιχτά» σχολεία της πολιτικής ηγεσίας περιμένουν ακόμη τους εκπαιδευτικούς.
Οι εκπαιδευτικοί, από την άλλη πλευρά, περιμένουν να μάθουν με ποια αντιεκπαιδευτική, παράνομη κι αυταρχικού χαρακτήρα απόφαση θα βρεθούν ως «πλεόνασμα» σε κάποιο σχολείο κάποιου άλλου ΠΥΣΠΕ απ' αυτό στο....

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Στο «σφαγείο» είκοσι χιλιάδες εκπαιδευτικοί.

Το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για δραστική μείωση των εκπαιδευτικών μέχρι το 2015 με βασικό κριτήριο το ύψος του μισθού. Στην πρώτη γραμμή όσοι έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας. «Εξωση» 50.000 μαθητών από τα Γενικά Λύκεια μέχρι το 2016

→Την 1.1.2013 ο αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) στη.....

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Αφιερωμένο όλως εξαιρετικά στην … συνωστισμένη Ρεπούση (βίντεο)

Συγκλοντιστική αυθεντική μαρτυρία.
Όταν οι Τούρκοι «σφάζαν τους Έλληνες» στη Σμύρνη.
Οι αναμνήσεις της Ελένης Καραντώνη από το Μπουνάρμπασι, έντεκα χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης. Μια από τις....

Υποχρεωτικές αποσπάσεις με άλλοθι τα κενά.

ΜΕ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΩΣ ΤΙΣ 16 ΤΟΥ ΜΗΝΑ.
Το 2013 θα καταγραφεί στην ιστορία της ελληνικής Εκπαίδευσης ως η πρώτη χρονιά, μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που δεν έγινε κανένας διορισμός εκπαιδευτικών.  
Την ίδια χρονιά, μετράμε επίσης για πρώτη φορά:
* Αποσπάσεις εκπαιδευτικών με το σταγονόμετρο, κυρίως για λόγους υγείας, πολύ λίγες.....

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Προσωρινός αξιολογικός πινάκας κατάταξης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για απόσπαση ή διάθεση στα πρότυπα πειραματικά σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-14.

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει σε ανακοίνωση του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων  (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Π.Σ. προς τους....

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Η οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών – Του Γιάννη Μπαλάγκα.

Συνεχίζεται η οικονομική εξαθλίωση των εκπαιδευτικών τα 3 τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα των νεοδιοριζόμενων.
Ένας νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός που προσλαμβάνεται με μισθό 673€ καθαρά όπως και ένας αναπληρωτής που προσλαμβάνεται με 878€ καλούνται να υπηρετήσουν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας ουσιαστικά στηριζόμενοι στο πενιχρό εισόδημα της οικογένειάς τους.
Η μείωση των μισθών των εκπαιδευτικών κατά....

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα κενά είναι δεκάδες και όχι χιλιάδες όπως λένε οι συνδικαλιστές.

«Αν υπήρχαν τόσα κενά που λένε οι συνδικαλιστές θα είχαν σηκωθεί και οι πέτρες»
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν υπάρχει κανένα κενό, ενώ στην Πρωτοβάθμια οι ελλείψεις είναι μερικές δεκάδες, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό  Βήμα fm, ενώ σημείωσε: «Αν υπήρχαν τόσα κενά που λένε οι συνδικαλιστές θα είχαν σηκωθεί και οι πέτρες».
Χαρακτήρισε αναξιόπιστα τα στοιχεία περί χιλιάδων κενών στα σχολεία που δημοσιοποιήθηκαν από τους....

Δ.Ο.Ε.: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Είναι φανερό ότι το Υπουργείο Παιδείας, πιστό σε εκτός νομιμότητας, μεθόδους, έχει αποφασίσει να κρίνει και να θέσει σε μία νέα κινητικότητα πλήθος εκπαιδευτικών, διαλύοντας ταυτόχρονα το θεσμό του ολοήμερου σχολείου.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει τις αντιεκπαιδευτικές μεθόδους και καλεί τους...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Σ. Κεδίκογλου  (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ)  ‘ολοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11), Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ 06), Γαλλικής Φιλολογίας (ΠΕ 05), Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ 07), Μουσικής (ΠΕ 16), Καλλιτεχνικών (ΠΕ 08), Πληροφορικής (ΠΕ 19.20) & Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ 32) οι οποίοι υπηρετούν στην Π/θμια Εκπ/ση, δύνανται να....

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Επίδομα Τέκνων 2013 – Κριτήρια, Δικαιούχοι, Αιτήσεις, Δικαιολογητικα.

Το επίδομα τέκνων που θα αντικαταστήσει από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα οικογενειακά επιδόματα τριτέκνων και πολύτεκνων.
Το επίδομα τέκνων θα δίνεται ανά τρίμηνο με εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια. Η καταβολή του επιδόματος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με το επίδομα τέκνων του δεύτερου τριμήνου, την....

Υπουργείο Παιδείας: Υποχρεωτικές αποσπάσεις εκπκών με οργανική θέση !!!

Η πολιτική των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων και του δραματικού περιορισμού των εργασιακών δικαιωμάτων οδηγούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην απόγνωση και το σχολείο συστηματικά να υπονομεύει τα μορφωτικά δικαιώματα της νέας γενιάς και ιδιαίτερα των πιο φτωχών στρωμάτων. Χθες ήταν η λειτουργική κατάργηση των οργανικών θέσεων στα Ολοήμερα. Προχθές οι μετρημένες στα δάχτυλα αποσπάσεις, οι μηδενικοί διορισμοί, οι ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών.
Σήμερα!!!!!! Με....

Ασφαλιστικά Ταμεία: Αναπόφευκτες οι περικοπές στις συντάξεις.

Το 10% θα φτάσει η μείωση στις κύριες συντάξεις και το 20% έως 30% στις επικουρικές το 2014, όπως εκτιμούν οι εργαζόμενοι στα.....

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Φλώρινας 2013 - 2014.

Διαβιβαστικό
Πίνακες τοποθετήσεων - αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Η δημόσια εκπαίδευση διαλύεται. Το αδιέξοδο με τις αποσπάσεις και τις πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών συνεχίζεται.

Τίποτε το ουσιαστικό δεν προέκυψε κατά τη χθεσινή συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και των αιρετών του ΚΥΣΠΕ με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Συμεών Κεδίκογλου για το θέμα των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και των πιστώσεων για προσλήψεις αναπληρωτών.
Καμιά απάντηση δεν έδωσε ο Υφυπουργός για το γεγονός ότι οι αποσπάσεις δεν έγιναν με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά που απέστειλαν οι Δ/νσεις , αλλά με βάση "κενά" που το Γραφείο του Υπουργού καθόρισε. Επίσης καμιά απάντηση δεν έδωσε γιατί....

Προκαταβολή σύνταξης σε 7.634 δημοσίους υπαλλήλους.

Πιστώνεται την Τρίτη σε 7.634 δημοσίους υπαλλήλους που αποχώρησαν από την υπηρεσία μετά το Μάρτιο του 2013 η προβλεπόμενη προκαταβολή σύνταξης μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. 
Ο αριθμός αυτός των υπαλλήλων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, είναι υψηλότερος κατά.....

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.

                                                 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΣΤΡΑΒΟΣ Ο ΓΙΑΛΟΣ...» Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ «ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΖΕΙ» ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΙΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ.

Η σημερινή συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την οποία εκπροσώπησε ο αρμόδιος για θέματα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κ. Κεδίκογλου, επιβεβαίωσε αυτό που όλοι έχουμε αντιληφθεί. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει καμία επαφή με την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Έχει υποτάξει τη λειτουργία της εκπαίδευσης σε μια στείρα λογιστική αντίληψη όπου δεν υπάρχουν ως παράμετρος ούτε η.....

Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία & νηπιαγωγεία.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2013-2014 σε Ιερές Μητροπόλεις

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2013-2014 σε Ιερές Μητροπόλεις.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Σε απόγνωση χιλιάδες εκπαιδευτικοί . . .Για πρώτη φορά μετά τη Μεταπολίτευση είχαμε μηδενικούς διορισμούς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Για πρώτη φόρα θα έχουμε ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών.
Χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σε απόγνωση…
Για πρώτη φορά μετά τη Μεταπολίτευση η πρώτη φάση των αποσπάσεων πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στις 06/09/2013.
Για πρώτη φορά το ΚΥΣΠΕ συνεδρίασε και ανακοίνωσε τις αποσπάσεις χωρίς τη συμμετοχή των αιρετών.
Για πρώτη φορά υπήρξε από την πολιτική ηγεσία ευθεία αμφισβήτηση των....

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2013-14.
Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αποσπάσθηκαν τη Δευτέρα 09-09-2013 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Με πρωτοφανή καθυστέρηση.Με αδικαιολόγητη καθυστέρηση συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 06/09/2013, το ΚΥΣΠΕ για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Δυστυχώς δεν έχει προηγούμενο η έλλειψη ουσιαστικού προγραμματισμού σ’ ότι αφορά τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί  βρίσκονται με μια βαλίτσα στο χέρι πέντε (5) ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με....

Οδηγίες του υπ. Παιδείας για τη λειτουργία των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων για το νέο σχολικό έτος.

Οδηγίες   για τη λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014, εξέδωσε  από το υπ. Παιδείας. Για να δείτε τις οδηγίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Π.Π.Σ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14.

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει σε ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π. Π.Σ. προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση των λειτουργικών κενών των....

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

Σε συνέχεια της από 23/07/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης Β' επιπέδου, τα οποία υλοποιήθηκαν στα ΚΣΕ κατά την 1η, 2η και 3η περίοδο επιμόρφωσης, από τον Φεβρουάριο 2010 έως τον Ιούνιο 2010, από το Δεκέμβριο 2010 έως τον Ιούνιο 2011 και από τον Οκτώβριο 2011 έως και....

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ.

Δ.Ο.Ε.: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ Η ΟΜΗΡΕΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μετά την πρωτόγνωρη καθυστέρηση ανακοίνωσης των αποσπάσεων της Π.Ε. προχώρησε σήμερα σε παράσταση διαμαρτυρίας, τη δεύτερη από τη συγκρότησή του σε σώμα, στο Υπουργείο Παιδείας.
                Στη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο κατέθεσε την έντονη διαμαρτυρία του για:....

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Κωμικοτραγικές καταστάσεις ζούμε στο Υπουργείο Παιδείας σε ό,τι αφορά στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
            Ενώ χτες και σήμερα είχαμε Συμβούλιο και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στις αποσπάσεις με βάση τα λειτουργικά κενά που κατατέθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία (1898 δασκάλων και 1243 νηπιαγωγών) ξαφνικά ενημερωθήκαμε πως το Συμβούλιο αναβάλλεται για την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013 , ώρα 8.30 π. μ. , προκειμένου να "επικαιροποιηθούν" ξανά τα κενά "!!
            Ταυτόχρονα με εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας απεστάλησαν σήμερα το πρωί στις.....

Νέες αλλαγές για επικουρικές και εφάπαξ.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 20% ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Νέες αλλαγές για επικουρικές και εφάπαξ

Νέες αλλαγές  για επικουρικές και εφάπαξ Ασφυκτική οικονομική κατάσταση των Ταμείων και η πίεση που αναμένεται να ασκήσει η τρόικα πυροδοτούν νέο γύρο ανατροπών στο ασφαλιστικό σύστημα. Εμφαση στην ανάγκη πάταξης της εισφοροδιαφυγής, προκειμένου να περιοριστούν οι μειώσεις σε επικουρικές και εφάπαξ.

Νέο «κύμα» αλλαγών έρχεται στο....

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων στις προσλήψεις εκπαιδευτικών για την Ειδική Αγωγή.

Σχετικά με την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Παιδείας, οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αναρτηθούν σήμερα το βράδυ.
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων θα είναι από 3/9/2013 μέχρι και 4/9/2013.
Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης

Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ 2/09/2013 για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Συνεδρίασε σήμερα το ΚΥΣΠΕ, προκειμένου να εξετάσει τις αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Ως αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της Π.Ε. στο Συμβούλιο, από την αρχή της συνεδρίασης, θέσαμε το θέμα της ίσης αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της Π.Ε. και απαιτήσαμε, σύμφωνα και με την 86/30-8-2013 απόφαση της Δ.Ο.Ε. , να εξετασθούν όλες οι αιτήσεις απόσπασης. Σε ότι αφορά στα θέματα της σημερινής ημερήσιας διάταξης το αίτημά μας έγινε αποδεκτό και εξετάσαμε :
α) Τις αιτήσεις απόσπασης κατά....

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2013-2014 σε Ιερές Μητροπόλεις.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2013-2014.

Αρχειοθήκη ιστολογίου