Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Εγκύκλιος Μανιτάκη: Πόθεν έσχες για τα πτυχία στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Μανιτάκη, οι αρμόδιες διευθύνεις θα «περάσουν από κόσκινο» τα έγγραφα που διατηρούνται στον προσωπικό φάκελο κάθε υπαλλήλου, με στόχο να εντοπίσουν όσα δικαιολογητικά δεν είναι νομίμως επικυρωμένα.
Tίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσει των....
οποίων προσελήφθησαν και εξελίχθηκαν βαθμολογικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, μπαίνουν στο μικροσκόπιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι πλαστογραφημένα, ο υπάλληλος θα παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.
Το κυνήγι των πλαστογράφων δημοσίων υπαλλήλων ξεκινάει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς με εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργού Αντ. Μανιτάκη ζητείται απ” όλες τις διευθύνσεις προσωπικού να επικαιροποιήσουν τους φακέλους 622.000 εργαζομένων στο Δημόσιο σε υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ α” και β” βαθμού.
Οι αρμόδιες διευθύνεις θα «περάσουν από κόσκινο» τα έγγραφα που διατηρούνται στον προσωπικό φάκελο κάθε υπαλλήλου, με στόχο να εντοπίσουν όσα δικαιολογητικά δεν είναι νομίμως επικυρωμένα και αφορούν την υπηρεσιακή και μισθοδοτική κατάσταση των εργαζομένων (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών).
Σε αυτή την περίπτωση θα ζητείται η εκ νέου επικύρωση των εγγράφων και σε περίπτωση που αυτό δεν πραγματοποιηθεί, το έγγραφο δεν θα λαμβάνεται υπόψη, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ελέγχεται η γνησιότητά του.
Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκτιμά ότι η μεγαλύτερη δεξαμενή πλαστών εγγράφων προέρχεται κυρίως από τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Για τον λόγο αυτό η εγκύκλιος Μανιτάκη προβλέπει μια επιπρόσθετη διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας κυρίως των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τη γνώση ξένης γλώσσας: οι διευθύνσεις προσωπικού θα καταγράφουν σε ειδικό πίνακα τα στοιχεία του υπαλλήλου, την ημερομηνία των εξετάσεων και τον αριθμό αναφοράς και θα τα αποστέλλουν στους αρμόδιους φορείς έκδοσης των πτυχίων (Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λπ.).
Στην περίπτωση όπου οι φορείς έκδοσης δεν πιστοποιήσουν τη γνησιότητα των δικαιολογητικών, τότε ο υπάλληλος θα παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης, ως επίορκος για το αδίκημα της πλαστογραφίας.
Ταχύτερη καταγραφή
Παράλληλα, το «σκανάρισμα» των δικαιολογητικών που έχουν συμπεριλάβει οι δημόσιοι υπάλληλοι στους φακέλους τους θα συμβάλει στην ταχύτερη καταγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εργαζομένων.
Από τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων που ετοιμάζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προκύψει το πλεονάζον προσωπικό που θα τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και κινητικότητας.
Η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να θέσει σε διαθεσιμότητα 25.000 υπαλλήλους μέχρι τα τέλη του έτους, προκειμένου να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, εκ των οποίων οι 12.500 υπάλληλοι θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς εντός του Ιουνίου και οι υπόλοιποι μέχρι τον Δεκέμβριο.
Στην κατηγορία του πλεονάζοντος προσωπικού θα ενταχθούν οι υπάλληλοι με τα χαμηλότερα προσόντα στις υπηρεσίες που έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των δομών και περιορίζονται οι οργανικές θέσεις.
Σε ενδελεχή έλεγχο θα τεθούν και τα δικαιολογητικά που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, καθώς θα αναζητηθούν τα πιστοποιητικά βάσει των οποίων ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων στο Δημόσιο λαμβάνει επιδόματα μα βάση εισοδηματικά κριτήρια.
Παράλληλα, θα αναζητηθεί η προβλεπόμενη κατάθεση των «πόθεν έσχες» για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων (εφοριακοί κ.λπ.), όπως προβλέπεται από τον νόμο.
Πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σημειώνουν ότι η διαδικασία επικαιροποίησης των φακέλων όλων των δημοσίων υπαλλήλων θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «έχει διαπιστωθεί ότι τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων δεν διαθέτουν την απαραίτητη εγκυρότητα και πληρότητα ιδιαίτερα σε στοιχεία που καταθέτει ο ίδιος ο υπάλληλος στην υπηρεσία του, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η ασφαλής, ορθή και ταχεία επεξεργασία τους, όταν αυτή απαιτείται».
Με την επικαιροποίηση των φακέλων η κυβέρνηση σκοπεύει να περάσει από το μικροσκόπιο τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτει το προσωπικό στο Δημόσιο, με στόχο να αξιοποιήσει τα δεδομένα για την εφαρμογή της διαθεσιμότητας αλλά και των απολύσεων κυρίως υπαλλήλων που έχουν καταθέσει πλαστά έγγραφα.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Δεύτερη ευκαιρία για τη νόμιμη επικύρωση
Για τους υπαλλήλους που έχουν συμπεριλάβει μη επικυρωμένα δικαιολογητικά στον φάκελό τους, η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης περιγράφει τη νόμιμη διαδικασία επικύρωσης που πρέπει να ακολουθήσουν. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ, την επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε.
Τα απλά αντίγραφα για δικαιολογητικά που έχει εκδώσει υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου (ημεδαπή διοικητική αρχή) μπορούν να συνοδεύονται μόνο από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.
Οσον αφορά τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, πριν από την επικύρωσή τους από τα ΚΕΠ, απαιτείται αρχικά να επικυρωθούν από δικηγόρο, όπως επίσης και για ιδιωτικά έγγραφα για τα οποία έχει υπάρξει ειδικότερη ρύθμιση με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.
Χρονοδιάγραμμα
Κυβερνητικοί παράγοντες εκφράζουν φόβους ότι η διαδικασία που έχει επιλέξει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την επικαιροποίηση των προσωπικών φακέλων είναι χρονοβόρα και δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα άμεσα. Επισημαίνουν παράλληλα ότι δεν έχει τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα στις διευθύνσεις προσωπικού για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
Κύκλοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σημειώνουν ότι, σύμφωνα με τη διοικητική διαδικασία, οι διατάξεις της εγκυκλίου πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τριών μηνών και εκτιμούν ότι στα τέλη του καλοκαιριού θα έχουν ανταποκριθεί θετικά όλες οι διευθύνσεις προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοσίου.
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Διπλός έλεγχος για τους τίτλους γλωσσομάθειας
Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μπαίνουν οι τίτλοι γλωσσομάθειας που έχουν καταθέσει οι δημόσιοι υπάλληλοι στους φακέλους τους, αφού εκτός της διαδικασίας επικύρωσης των πτυχίων προβλέπεται και ακόμη μία διαδικασία επιβεβαίωσης της γνησιότητάς τους.
Οι διευθύνσεις προσωπικού θα καταγράψουν σε ξεχωριστό πίνακα τα στοιχεία των υπαλλήλων, τους τίτλους και την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων με τις οποίες αποκτήθηκαν τα πιστοποιητικά και θα τα αποστείλει για έλεγχο στους φορείς έκδοσής τους.
Το Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο, η Ελληνοαμερικανική Ενωση και το Γαλλικό Ινστιτούτο θα πρέπει να πιστοποιήσουν τη γνησιότητα των τίτλων αναζητώντας τα σχετικά στοιχεία από τα αρχεία τους και να τα κοινοποιήσουν στις δημόσιες υπηρεσίες.
Με τη μέθοδο αυτή το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατ” αρχάς καταγράφει τα νόμιμα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και παράλληλα προχωρά σε διπλό έλεγχο της γνησιότητάς τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι κατέθεταν ως πτυχία ξένων γλωσσών την παρακολούθηση σεμιναρίων ή ακόμα και πλαστά έγγραφα, προσκειμένου να λάβουν το αντίστοιχο επίδομα ή να τα χρησιμοποιήσουν για την εξέλιξή τους.
Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να «ξεκαθαρίσει» το τοπίο των ξενόγλωσσων τίτλων στο Δημόσιο, καθώς εκτιμάται ότι θα βρεθεί ένας σημαντικός αριθμός πλαστών εγγράφων με τα οποία οι κάτοχοί τους θα οδηγηθούν στα πειθαρχικά συμβούλια με την κατηγορία της πλαστογραφίας. Η κατάθεση πλαστού εγγράφου από δημόσιο υπάλληλο επισείει την ποινή της απόλυσης.
Κύκλοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκτιμούν ότι από τη δεξαμενή των «πλαστογράφων» θα προκύψει ένας σημαντικός αριθμός επίορκων υπαλλήλων που θα απομακρυνθεί από το Δημόσιο, στο πλαίσιο των 15.000 υποχρεωτικών απομακρύνσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Δημόσιο μέχρι το τέλος του 2014, όπως έχει προβλεφθεί στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου