Κυριότερες Ειδήσεις

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Ενημέρωση για προσλήψεις εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Για την υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ), έχουν προσληφθεί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές μειωμένο ωραρίου.
Όλοι οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2010‐2011 και θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση. Η δαπάνη των μηνιαίων αποδοχών των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο των Πράξεων.
Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω εκπαιδευτικών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που αμείβονται από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Για την απασχόληση των εκπαιδευτικών θα τηρούνται απαραιτήτως παρουσιολόγια για τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες που θα τοποθετηθούν, με ευθύνη των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Τα πρωτότυπα παρουσιολόγια των διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών θα αποστέλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ευθύνη των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων, ενώ στις σχολικές μονάδες θα τηρούνται αντίγραφα των παρουσιολογίων. Διαβάστε την εγκύκλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου