Κυριότερες Ειδήσεις

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Συνεδρίαση της Επιτροπής για την αναμόρφωση του Π.Δ. για τις μεταθέσεις, του αιρετού Δημήτρη Μπράτη.

Συνεδρίαση της Επιτροπής για την αναμόρφωση του Π.Δ. για τις μεταθέσεις, την αντικειμενική μοριοδότηση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και την αναμοριοδότηση των μονάδων μετάθεσης ανά σχολική μονάδα, με βάση το κριτήριο διαβίωσης, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/12/2010, στο Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν οι δύο νεοεκλεγμένοι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ: Μπράτης Δημήτρης και Παληγιάννης Βασίλης.
Η μοριοδότηση των αποσπάσεων, η αναμοριοδότηση των Σχολικών Μονάδων και η αναμόρφωση του Π.Δ. για τις μεταθέσεις είναι σήμερα....αδήριτη αναγκαιότητα

Κάθε χρόνο χιλιάδες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Το θέμα των αποσπάσεων απασχολεί, εδώ και χρόνια τον εκπαιδευτικό κόσμο. Παρά το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αιτήσεων ικανοποιείται (φέτος στην Π.Ε. έγιναν περίπου 5.500 αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ), πολλές είναι οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων, που δεν πήραν απόσπαση, επειδή θεωρούν ότι αδικήθηκαν.
Όλοι συμφωνούμε ότι οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που γίνονται για σοβαρούς λόγους (οικογενειακούς, υγείας, κ.αλ.) επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών και κανόνων, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια και να αποκλείεται κάθε είδους προνομιακή μεταχείριση.
Για το σκοπό αυτό στην 66η Γενική Συνέλευση (Ιούνιος 1997) της ΔΟΕ είχε κατατεθεί συγκεκριμένο σχέδιο μοριοδότησης των αποσπάσεων (παρουσιάζεται στη συνέχεια). Το σχέδιο είχε κατατεθεί, κατά καιρούς, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας χωρίς, όμως, ποτέ να συζητηθεί και να υιοθετηθεί.
 • Τον Ιανουάριο του 2008 στη σύσκεψη που έκανε η ΔΟΕ με τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ, των ΑΠΥΣΠΕ και του ΚΥΣΠΕ, εκφράστηκε η ομόθυμη βούληση τόσο για τη μοριοδότηση των αποσπάσεων, όσο και για την αναμόρφωση του Π.Δ. 50/96 για τις μεταθέσεις καθώς και για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων.
Το θέμα έθεσε η ΔΟΕ στην τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Λυκουρέντζος συγκρότησε επιτροπή (στην οποία συμμετείχαν οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ) το Φεβρουάριο του 2009, η οποία με ευθύνη της τότε πολιτικής ηγεσίας δε λειτούργησε ποτέ!
Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη μοριοδότηση των αποσπάσεων, την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων και την αναμόρφωση του Π.Δ. 50/96 για τις μεταθέσεις, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αδικίες και να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες.
Η ΔΟΕ μαζί με την ΟΛΜΕ, αμέσως μετά τις εκλογές των αιρετών, πρέπει να ζητήσουν ξανά τη συγκρότηση κοινής επιτροπής, η οποία θα μελετήσει όλα τα ζητήματα και θα καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση για να νομοθετηθεί, το αργότερο, ως τον Ιούνιο του 2011.
Αυτό είναι απολύτως εφικτό, αφού δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος και είναι πέρα για πέρα αντικειμενικό και δίκαιο. 
«Η πρόταση της ΔΟΕ όπως κατατέθηκε στην 66η Γ.Σ., Ιούνιος 1997

Πρόταση:
…Για την αντιμετώπιση του ζητήματος των αποσπάσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνονται τα παρακάτω: 
Κριτήρια απόσπασης
Ως κριτήρια για την απόσπαση των εκπαιδευτικών προτείνονται τα εξής:
 • Οικογενειακοί λόγοι.
 • Λόγοι υγείας (των ιδίων ή των μελών των οικογενειών τους).
 • Η αρχαιότητα.
 • Η χιλιομετρική απόσταση (μόνο για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ) 
Παραστατικά διαπίστωσης κριτηρίων
 • Οικογενειακοί λόγοι: Ληξιαρχικές πράξεις γάμων – τέκνων και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας που ανήκουν.
 • Λόγοι Υγείας: Βεβαίωση Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
 • Αρχαιότητα: Βεβαίωση της υπηρεσίας για τα έτη της εκπαιδευτικής υπηρεσίας από την ημέρα του οριστικού διορισμού.
 • Χιλιομετρική απόσταση: Κατάσταση του ΥΠΕΠΘ με τις χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ της πρωτεύουσας κάθε Νομού και των πρωτευουσών των άλλων Νομών.  
Αποσπάσεις χωρίς σύγκριση

Χωρίς να συγκρίνονται με άλλους. Αποσπώνται:
 • Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα (4) και άνω παιδιά.
 • Οι εκπαιδευτικοί, όταν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν σοβαρούς λόγους υγείας (τέτοιοι σοβα­ροί λόγοι είναι οι ασθένειες που με το Π.Δ. περί μεταθέ­σεων αντιμετωπίζονται ως ειδική κατηγορία μεταθέσε­ων).
 • Οι εκπαιδευτικοί που είναι αιρετοί της Τοπικής και Νο­μαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
Αποσπάσεις με μοριοδότηση
Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται με μοριοδότηση των κριτηρίων ως εξής:
Στοιχεία μοριοδότησης
   Μόρια
 • Συνυπηρέτηση ή συνοίκηση:
7
παιδιά   Τρία (3):13
παιδιά    Δύο: (2):9
παιδιά   Ένα (1):5
παιδιά   Ένα (1): 5
 •            Όχι: 1
 • Υγεία γονέων – μελών οικογένειας:1
 • Προστάτης οικογένειας:1
 • Χιλιομετρική απόσταση   0-150 χιλ.0
                                   150-500 χιλ. 1
                                   501και άνω2
 • Αρχαιότητα (κατ’ έτος):1
 Σημείωση: Για την πιστοποίηση της συνυπηρέτησης ή της συνοίκησης: όταν οι σύζυγοι εργάζονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό χώρο (επαγγελματίες, βιοτέχνες, εργάτες, αγρότες, κλπ.) πιστοποιείται με βεβαίωση της υπηρεσίας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που αποδεικνύει την επαγγελματική ενασχόληση.
            Αφορά επίσης: χήρους – χήρες (εφόσον έχουν παιδιά), άγαμες μητέρες, διαζευγμένες με παιδιά, εφόσον έχουν την επιμέλεια.  
Γενικές Προτάσεις 
 • Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ πραγματοποιούνται ε­ντός του Ιουλίου και από σχολείο σε σχολείο σε κάθε ΠΥΣΠΕ εντός του Αυ­γούστου, ώστε την 1η Σεπτέμβρη τα σχολεία να είναι πλήρη σε διδακτικό προσωπικό.
 • Αποσπάσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγμα­τοποιούνται μόνο όταν προκύπτει σοβαρό πρόβλημα υγείας του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του ή συμβαίνει κάποιο άλλο πολύ σοβαρό οικογενειακό πρό­βλημα. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται και η απόσπαση νεοδιορίστων.
 • Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται για την κάλυψη λει­τουργικών κενών ή και οργανικών (αν προκύπτουν).
 • Στο ΥΠΕΠΘ, στις Δ/νσεις και Γραφεία Π.Ε. και σ' άλλες υ­πηρεσίες, δεν αποσπώνται νεοδιόριστοι ή εκπαιδευτικοί που δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης.
 • Στην προσπάθεια στήριξης και λειτουργίας των παιδαγωγι­κών τμημάτων απαιτείται η διάθεση πιστώσεων για μέλη ΔΕΠ, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα προγράμ­ματα (εξομοίωσης, μετεκπαίδευσης, μεταπτυχιακών, επανεκπαίδευσης πτυχιούχων εξωτερικού). Η παρουσία ικανών συναδέλφων με αυξημένα προσόντα σί­γουρα έχει προσφέρει πολλά στη λειτουργία αυτών των τμη­μάτων. …»

Σημείωση:Η πρόταση αυτή σίγουρα θέλει βελτίωση. Κατατίθεται, απλά, ως βάση για τη συζήτηση που πρέπει να γίνει.

Σχετικά : 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου