Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών.

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων, που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την επιλογή των νέων διευθυντών σχολικών μονάδων, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-20 δε μοριοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2, εδάφια ζ και η, του Ν. 3848/2010.
2. Σύμφωνα με τη με αριθμ.45143/Δ2/13-4-2011(Φ.Ε.Κ.582 τ. Β΄/ 13-4-2011) Υπουργική Απόφαση, όπου στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3848/2010 που αφορούν στην αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, αναφέρεται η φράση «….θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση….», το υποψήφιο στέλεχος μοριοδοτείται μόνο για μια θέση από τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις και κυρίως για εκείνη η οποία αποτιμάται με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
3. Μοριοδοτούνται μόνο οι θέσεις που ορίζονται στο άρθρο 14 του  Ν. 3848/2010. Συνεπώς η θητεία Συντονιστών Εκπαίδευσης σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, υπευθύνων τομέων ΣΕΚ, οι θέσεις προέδρων κοινοτήτων (ΟΤΑ) κ.α. δε μοριοδοτούνται.
4. Η θητεία Δ/ντή και Αν. Δ/ντή Ι.Ε.Κ. μοριοδοτείται αντίστοιχα με τη θητεία Δ/ντή Σχολικής Μονάδας Δ/θμιας Εκπ/σης.
5. Πτυχία ΤΕΙ ανεξάρτητου χρόνου κτήσεως θεωρούνται πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης (διατάξεις Ν. 2916/2001, όπως ισχύει σήμερα). Πτυχία ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ ισοτιμιθέντα με ΤΕΙ (Ν. 1865/1989) δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι ακολουθούν την πορεία της ανωτατοποίησης, διότι δε γίνετε καμία αναφορά στη σχετική νομοθεσία.
6. Σχετικά με την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέα του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα που αναφέρονται στο άρθρο 14, παρ. 3 εδάφιο β περ. ββ, του Ν. 3848/2010, μοριοδοτούνται μόνο οι θέσεις Προέδρου – Διοικητή και Αντιπροέδρου – Υποδιοικητή.

            Σημειώνεται ότι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά την προσμέτρηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, είναι το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλογής.


                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.                                                          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου