Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (του Γιάννη Μπαλάγκα, Ειδικού συνεργάτη της Δ.Ο.Ε.).


1. ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

      Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 329 του  ν.4072/2012 αλλάζουν οι  ημερομηνίες υποβολής παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης που προβλέπονταν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008.
 
Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι τώρα οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονταν από τη λήξη του διδακτικού έτους μέχρι 10 Αυγούστου, με τη νέα διάταξη του ν. 4072/2012 οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τη λήξη του διδακτικού έτους μέχρι και 10 Ιουλίου.
      Τελευταία επομένως ημερομηνία που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης οι εκπαιδευτικοί είναι η 10η Ιουλίου (πρώτη αίτηση) και η δεύτερη από 25 Ιουλίου μέχρι και 8 Αυγούστου. Η δεύτερη αίτηση παραίτησης υποβάλλεται από 15 έως και 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης.
      Από τις 11 Ιουλίου και μέχρι τη λήξη του νέου διδακτικού έτους οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών γίνονται αποδεκτές με απόφαση  του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των.....
Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) για λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
       Καταργείται επίσης για τους εκπαιδευτικούς με την ανωτέρω διάταξη η άπρακτη προθεσμία των δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης που προβλέπει το άρθρο 148 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Έτσι αίτηση παραίτησης εκπαιδευτικού που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μήνα από την υποβολή της.
Ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης
Χρονικό διάστημα έγκυρης δεύτερης αίτησης    παραίτησης

Από
Έως και
22 Ιουνίου
7 Ιουλίου
21 Ιουλίου
1 Ιουλίου
16 Ιουλίου
30 Ιουλίου

Τελευταία ημερομηνία αίτησης παραίτησης


10 Ιουλίου
25 Ιουλίου
8 Αυγούστου
Το άπρακτο δίμηνο γίνεται 1 μήνας
Παραίτηση 22 Ιουνίου
Αυτοδίκαιη απόλυση 21 Ιουλίου
Παραίτηση 1  Ιουλίου
Αυτοδίκαιη απόλυση 31 Ιουλίου
Παραίτηση 10 Ιουλίου
Αυτοδίκαιη απόλυση  9 Αυγούστου

 
2. ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

       Στο μόνιμο υπάλληλο που αποχωρεί από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, καταβάλλονται για 3 μήνες αποδοχές ανεξάρτητα από το αν έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
       Για τον υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και η οικογενειακή παροχή.
      Η λήψη τρίμηνων αποδοχών σε κάθε περίπτωση σήμερα συμφέρει τον υπάλληλο (κάτι που μέχρι την ψήφιση του νέου μισθολογίου δεν ίσχυε γι αυτούς που αποχωρούσαν με  πολλά έτη υπηρεσίας) για τους εξής λόγους:
     α) Στις τρίμηνες αποδοχές υπολογίζεται ο νέος βασικός μισθός, ενώ η σύνταξη υπολογίζεται μέχρι την 31-12-2015, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31-12-2011 με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερες οι τρίμηνες αποδοχές από τη σύνταξη.
     β) Μειώνεται το χρονικό διάστημα που μένει κάποιος απλήρωτος όταν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι να βγει η σύνταξη.
     γ) Μπορεί να συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια των τρίμηνων αποδοχών  το όριο ηλικίας, όπου απαιτείται, για τη λήψη της σύνταξης. π.χ εκπαιδευτικός που αποχωρεί με τη διάταξη 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών και συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας τέλος Οκτωβρίου, μπορεί υποβάλλοντας παραίτηση στις 10 Ιουλίου να αποχωρήσει στις 8 Αυγούστου και να λάβει τρίμηνες αποδοχές, οπότε ,όταν από 9 Νοεμβρίου θα αρχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη να έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας. Διαφορετικά αν αποχωρήσει στις 8 Αυγούστου χωρίς τη λήψη τρίμηνων αποδοχών, θα μείνει απλήρωτος το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας.
     δ) Ο χρόνος που λαμβάνει κάποιος τρίμηνες αποδοχές δεν είναι συντάξιμος, διότι δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές ούτε για κύρια σύνταξη ούτε για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια. Η μοναδική ασφαλιστική εισφορά που επιβάλλεται είναι υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ γι αυτό και ο χρόνος αυτός είναι συντάξιμος μόνο από το Μ.Τ.Π.Υ.
      Έτσι αν κάποιος  κατά την προσμέτρηση της υπηρεσίας του έχει στο ΜΤΠΥ     π.χ 30 έτη και 3 μήνες, μπορεί να υπολογίσει και τους 3 μήνες που έπαιρνε τρίμηνες αποδοχές και να συμπληρώσει 30 έτη και 6 μήνες, οπότε το μέρισμά του θα υπολογιστεί για 31 έτη.


3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Μ.Τ.Π.Υ.

          Σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν.4052012 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του μερίσματος που χορηγεί το Μ.Τ.Π.Υ.
α) Για τα έτη υπηρεσίας έως 31-10-2011 λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου που έφερε ο υπάλληλος την 31-10-2011.
β) Για τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν από 1-11-2011 και μέχρι την έξοδό του από την υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία.
 γ) Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόματα , οι αποζημιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές, αναλόγως των μηνών που διενεργήθηκε επ’ αυτών η προβλεπόμενη κράτηση για το Ταμείο. Επομένως το Επίδομα Θέσης Ευθύνης χορηγείται από το ΜΤΠΥ  ανάλογα με τους μήνες υπηρεσίας στη θέση ευθύνης.
Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων  των παραγράφων α + β και της παρ γ΄ είναι το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος.

Υπολογισμός μερίσματος
  α΄ υπομέρισμα=
  Βασικός μισθός (31-10-2011) χ 20% χ 0,8075 χ έτη υπηρ (ως 31-10-2011) : 35 +
 Βασικός μισθός  (από 1-11-2011)  χ 20% χ 0,8075 χ έτη υπηρ από 1-11-2011 : 35
  β΄ υπομέρισμα=
   «τυχόν άλλες αποδοχές» χ 20% χ 0,8075 χ μήνες : 420
Μηνιαίο μέρισμα = α΄ υπομέρισμα + β΄υπομέρισμα
 Θυμίζουμε ότι το μέρισμα του Μ.Τ.Π.Υ. είναι μειωμένο   κατά 20% από 1-11-2011,σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του ν.4024/2011. Η  ανωτέρω μείωση αφορά όλα τα μερίσματα ανεξαρτήτως ποσού.

Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Πέραν της  Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (τύπου ΛΑΦΚΑ)   που θεσπίστηκε από 1-9-2011 με το νόμο 3986/2011, κλιμακωτά από 3-10% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 €, με το ν.4051/2012 οι επικουρικές συντάξεις που χορηγεί το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μειώνονται από 1-1-2012 ως εξής:
Συντάξεις από 200-250 € μείωση 10%.  Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 €
Συντάξεις από 250,1- 300  μείωση 15%.      Το ποσό σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 €.
Συντάξεις από 300,01 € και άνω μείωση 20% . Το ποσό σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 255 €
Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης που απομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης του ν.3986/2011.
Οι ανωτέρω μειώσεις των συντάξεων αρχίζουν από 1-1-2012

Τ.Π.Δ.Υ.

    Στους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) που εξήλθαν της υπηρεσίας από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο  μειώνεται κατά 15%, ενώ όσοι εξήλθαν ή εξέρχονται της υπηρεσίας από 1-1-2011 και μετά, το  ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο , μειώνεται κατά 20%.

Γιάννης Μπαλάγκας
Ειδικός συνεργάτης Δ.Ο.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου