Κυριότερες Ειδήσεις

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, του αιρετού Ανδρέα Γιακουμή.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45143/Δ2/13-4-2011 Υπουργική Απόφαση, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης κάθε Διεύθυνσης οφείλουν, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, να προκηρύξουν τις θέσεις των Διευθυντών/τριών όλων των Σχολικών Μονάδων σύμφωνα με το Ν. 3848/2010.
Όσες προκηρύξεις έγιναν τις προηγούμενες μέρες ,από Διευθυντές Εκπαίδευσης, δεν ισχύουν γιατί θα ακολουθήσει διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρο 11 του ν.3848/2010)

Ως Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄ και οκταετή (8 ΕΤΗ), τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι/ες έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε..... αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Διευθυντών Δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους/στις οποίους/ες συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993.
β) Για θέσεις Διευθυντών/ντριών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε, υποψήφιοι/ες μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

γ) Για θέσεις Διευθυντών/ντριών στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρο12 του ν. 3848/2010)

Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν:
α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:
1. Την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του/της υποψηφίου/ας και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και
2. Την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του/της υποψηφίου/ας.
β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.


ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ(άρθρο14 του ν. 3848/2010)

Α.    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 24
i             Διδακτορικό  6 Μόρια (δεύτερο διδακτορικό δε μοριοδοτείται)
ii        Μεταπτυχιακό 4 Μόρια (δεύτερο μεταπτυχιακό δε μοριοδοτείται)
iii       Διδασκαλείο  3 Μόρια
iv      Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι- Τ.Ε.Ι 3 Μόρια
v       Σ.Ε.Λ.Δ.Ε  1 Μόριο
vi      Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε  Α επιπέδου 2 Μόρια
vii     Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε  Β επιπέδου 3 Μόρια
viii    Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας επιπέδου Β2 1,5 Μόρια
ix      Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας επιπέδου ανώτερου του  Β2  2,5 Μόρια
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
1. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. 

2. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και  των δύο επιπέδων, μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη.
3. Αν ο/η υποψήφιος/α κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας, μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας.

Β.    ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 14

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:         8 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.
Για κάθε χρόνο πέραν του υποχρεωτικού, για τη συμμετοχή στις επιλογές 0,50 μόρια 
Π.χ. Εκπαιδευτικός με 14 χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας παίρνει 3 μόρια (6 χρόνια πέραν του υποχρεωτικού Χ 0,50=3 Μόρια).
Το σύνολο των μορίων αυτής της κατηγορίας καλύπτεται με 24 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:          6 Μόρια κατ’ ανώτατο όριο.
1. Άσκηση καθηκόντων Παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή ή Προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., Υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 0,50 μόρια για κάθε έτος.
Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση που αναφέρεται παραπάνω, αποτιμάται με 2 μόρια κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή, Διευθυντή ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή Διευθυντή σχολικής μονάδας, που αξιολογείται με 4 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.
Με 4 μόρια κατ’ ανώτατο όριο αξιολογείται και η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τη θέση αυτή. Αν ο/η υποψήφιος/α άσκησε καθήκοντα Διευθυντή και Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή Προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.
Π.χ Αν κάποιος/α άσκησε καθήκοντα Διευθυντή/ντριας Σχολικής μονάδας για 6 χρόνια, μοριοδοτείται με 3 μόρια. 

2. Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου: 0,25 μόρια για κάθε έτος συμμετοχής και έως 3 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.
Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 15
Το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του συμβουλίου επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του/της υποψηφίου/ας, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών. Η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους/τις εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα στοιχεία που ο/η υποψήφιος/α αναφέρει στο βιογραφικό του/της σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
1ο. Εκπαιδευτικός με 18 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία, Διδασκαλείο ,πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε 1ου επιπέδου και 4 χρόνια Διευθυντής/ντρια, έχει: 5 μόρια από εκπαιδευτική υπηρεσία , 3 μόρια από το Διδασκαλείο, 2 μόρια από Τ.Π.Ε και 2 μόρια από διοικητική εμπειρία . Σύνολο 12  Μόρια.

2ο. Εκπαιδευτικός με 22 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία, Μεταπτυχιακό, πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε 2ου επιπέδου, γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 έχει: 7 μόρια από εκπαιδευτική υπηρεσία, 4 από το Μεταπτυχιακό, 3 από Τ.Π.Ε και 1,5 από ξένη γλώσσα. Σύνολο 15,5 Μόρια.

Η βαρύτητα της συνέντευξης σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλη και φτάνει έως και το70% της συνολικής μοριοδότησης.

                                                           ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου