Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας.

Αναρτήθηκε από τη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας η πρόσκληση (δείτε την πρόσκληση) για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων σύμφωνα με τη οποία ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 9-5-2011 έως και την Τετάρτη 25-5-2011.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής:
1) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
2) Βιογραφικό σημείωμα.
3)Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
4) Αποδεικτικά ξένων γλωσσών.
5) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι:
α)ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2008 Φ.Ε.Κ. 26/9-2-2007 τ.Α΄).
β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου