Κυριότερες Ειδήσεις

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Υπ. Παιδείας: Διευκρινίσεις για ρύθμιση υπεραριθμιών και θεμάτων τοποθέτησης εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Ύστερα από υποβολή σειράς ερωτημάτων στην υπηρεσία μας μέσω εγγράφων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων ως προς τη ρύθμιση των υπεραριθμιών των εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης, τη διαδικασία αλλά και γενικότερων θεμάτων που άπτονται της τοποθέτησης των υπεράριθμων αλλά και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση των Δ/νσεων Π.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997. Στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα στην παρ. 1 εδάφιο β, προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι οι υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν μετά από μεταβολές των σχολικών μονάδων (ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία) στις οποίες κατέχουν οργανική θέση.
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περ. α και γ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία» μετάθεσης πλην των
........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου