Κυριότερες Ειδήσεις

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Τροπολογία συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε και Π.Υ.Σ.Δ.Ε) στις επιλογές στελεχών.

Ρυθμίστηκε με τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο νόμου "Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και άλλες διατάξεις το σοβαρό πρόβλημα που υπήρχε στη συγκρότηση των Υπηρεσιακών συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε και Π.Υ.Σ.Δ.Ε), που θα λειτουργήσουν ως συμβούλια επιλογής διευθυντών το επόμενο διάστημα.
Συγκεκριμένα στις παρ. 8 και 13 του στο άρθρου 16 (Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης) του Ν. 3848/2010 προβλεπόταν ότι:
8. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι διευθυντές των Σ.Ε.Κ. επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά  συμβούλια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ. .Ε.), κατά περίπτωση, στα οποία συμμετέχουν επιπλέον: α) ένας σχολικός σύμβουλος, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και β) ένας διευθυντής σχολικής μονάδας της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας, κατά προτίμηση με  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης  ή στα παιδαγωγικά και, εφόσον δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄ με σημαντική εκπαιδευτική και..... διοικητική εμπειρία. Τα μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και  Θρησκευμάτων.
13. Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για  οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμιά φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄).
Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, λοιπόν, στον ορισμό των διορισμένων μελών, που έχοντας την ιδιότητα του Διευθυντή και πιθανώς του υποψήφιου στις νέες διαδικασίες (όπως και οι αναπληρωματικοί τους) δεν είχαν δυνατότητα συμμετοχής στο συμβούλιο.
Με την τροπολογία προβλέπεται ότι αν κατά την επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών κ.λπ τα (διορισμένα) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη είναι υποψήφιοι, τότε στη θέση τους ορίζονται με απόφαση του περιφερειακού Διευθυντή εκπ/σης εκπαιδευτικοί με βαθμό Α’ και σημαντική εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία ή σχολικοί σύμβουλοι. 
Παναγιώτης Ποζίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου