Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή: Οι κατηγοριοποιήσεις προκαλούν αδικίες, του αιρετού Γιάννη Λογοθέτη.

Τις τελευταίες μέρες και μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων για ΣΜΕΑΕ, συνάδελφοι, μελετώντας τους πίνακες διαπιστώνουν ότι δεν έχουν πάρει μετάθεση για συγκεκριμένη περιοχή, αν και κάποιοι άλλοι, με λιγότερα μόρια, μετατέθηκαν στην περιοχή αυτή. (Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συναδέλφου που με 42 Μόρια "μπήκε" στη Β΄Αθήνας ενώ η συνάδελφος Χ.Μ, όπως μου είπε, με 110,59 Μόρια "έμεινε απ΄έξω")


Για ενημέρωση αναφέρω ότι οι μεταθέσεις της Ειδικής Αγωγής διέπονται από το νόμο 3699/2008 , άρθρο 21 παρ. 1 ( όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 47, παρ. 5β του Ν. 3848/10 για την περίπτωση ζ) σύμφωνα με τον οποίο ισχύουν τα εξής:

Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή μπορεί να μετατίθενται κατά σειρά εκπαιδευτικοί οι οποίοι:.....

1. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή,

2. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην Ειδική Αγωγή,

3. Είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής,

4. Είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία,

5.Είναι εκπαιδευτικοί με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%),

6. Είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών,

7. Διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές Ειδικής Αγωγής.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί εφόσον διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών που πιστοποιείται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 3699, μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών.

Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτομα με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από μετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις γίνεται σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις ικανότητας όπως αυτές προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του 3699.

ΣΧΟΛΙΟ

Με βάση τα παραπάνω θεωρώ ότι οι ρυθμίσεις που αφορούν τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής από περιοχή σε περιοχή, δημιουργούν αδικίες σε βάρος συναδέλφων (οι αδικίες "αποκαθίστανται" στην προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση) τις οποίες επισημαίνω με ένα παράδειγμα:

Έστω δύο Εκπαιδευτικοί
- Ο Α με Μετεκπαίδευση και 30 χρόνια υπηρεσίας, υπηρετεί σε Τμήμα Ένταξης σχολείου της Α΄Αθήνας και ζητά μετάθεση για ΣΜΕΑ Β΄Αθήνας συγκεντρώνοντας 225 μόρια.

- Ο Β με Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και 5 χρόνια υπηρεσίας , υπηρετεί σε σχολείο της Α΄Αθήνας και ζητά και αυτός μετάθεση για ΣΜΕΑ Β΄Αθήνας, συγκεντρώνοντας 32 Μόρια .
Αν, θεωρητικά, υπάρχει μια μόνο θέση σε ΣΜΕΑ Β΄ Αθήνας το ΚΥΣΠΕ μεταθέτει τον Β΄ εκπαιδευτικό με τα 32 μόρια, λόγω μεταπτυχιακού
Στην περίπτωση όμως που και οι δυο εκπαιδευτικοί μετατεθούν σε ΣΜΕΑ Β΄Αθήνας, για την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση που γίνεται από το ΠΥΣΠΕ, προηγείται ο Α εκπαιδευτικός με τα 225 μόρια

Κλείνω με την άποψή μου

Θεωρώ ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι ξεχωριστές κατηγορίες Διδακτορικών , Μεταπτυχιακών , Μετεκπαιδευόμενων κ.λ.π και να μοριοδοτούνται όλοι οι τίτλοι με συντελεστές βαρύτητας ( π.χ 20 Μόρια το Διδακτορικό, 10 Μόρια το Μεταπτυχιακό κ.ο.κ) ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος πίνακας μεταθέσεων για όλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου