Κυριότερες Ειδήσεις

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την πρόσληψη - τοποθέτηση των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Σύμωνα με την αριθμ. 35557/Δ2/ (ΦΕΚ 465/2003) Υπουργική Απόφαση.
 1. Αίτηση – Δήλωση με περιοχές προτίμησης (χορηγείται από την Υπηρεσία).
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται η χρονολογία κτήσης και ο βαθμός πτυχίου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (ότι δεν είναι συνταξιούχοι του δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, ότι δεν ασκούν εμπορία κατ’ επάγγελμα και ότι δεν διώκονται ποινικά).
 4. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 5. Οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
 6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 7. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους και τους έχοντες τέκνα. Για τους πολύτεκνους απαιτείται σχετική βεβαίωση από την

  ομοσπονδία πολυτέκνων. Για την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση (στο Γραφείο Εκπ/σης που ανήκει το σχολείο που θα τοποθετηθούν).
 8. Βεβαίωση εντοπιότητας για τους Δήμους της περιοχής , εφόσον υπάρχει, και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής τους στα δημοτολόγιά τους. Ο αναπληρωτής μπορεί να διεκδικήσει τα μόρια της εντοπιότητας μόνο αν έχει ημερομηνία εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου που επιθυμεί να τοποθετηθεί πέραν της διετίας.
 9. Βεβαίωση συνυπηρέτησης του/της συζύγου στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, εφόσον υπάρχει στην περιοχή . Για το Δημόσιο απαιτείται σχετική βεβαίωση της δημόσιας υπηρεσίας ενώ για τον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η σύζυγος εργάζεται για δύο χρόνια στην επιχείρηση που είναι ασφαλισμένος.
 10. Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄ (για τους άνδρες)
 11. Πιστοποιητικό Υγείας από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή.
 12. Προαπαιτούνται:
-Δύο (2) φωτογραφίες
-Ακτινογραφία θώρακα
-Γνωμάτευση από Παθολόγο
-Γνωμάτευση από Ψυχίατρο
Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) πρόσφατο Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Κρατικού Νοσοκομείου.
 Σημειώσεις:
-Εάν δεν υπάρχει το δικαιολογητικό 11, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα προσκομιστεί εντός ενός μηνός.
-Τα ανωτέρω αριθμ. 6,10 ζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

 Στο Γραφείο που θα τοποθετηθούν οι αναπληρωτες θα προσκομίσουν:
 1. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού-διδακτορικού, εφόσον υπάρχει. Για την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση.
 2. Όσοι έχουν ασφάλιση πριν τις 31-12-1992 σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης μία φωτοτυπία της καρτέλας των ενσήμων τους.
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας υποβάλλεται χωριστή αίτηση.

Οι αναπληρωτές που έχουν ολοκληρώσει παιδαγωγική κατάρτιση 30 ωρών στο ΠΕΚ να το δηλώσουν κατά την ώρα υποβολής των δικαιολογητικών τους και να προσκομίσουν τη βεβαίωση παρακολούθησης στο ΠΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου