Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία πλήρωσης κενών – κενούμενων θέσεων διευθυντών - υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων.

 Υπ. Παιδείας: «Διευκρινίσεις για τη διαδικασία πλήρωσης κενών – κενούμενων θέσεων διευθυντών - υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων»
Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων και σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων μας αναφορικά με τη στελέχωση σχολικών μονάδων, διευκρινίζονται τα εξής:
1. Κατά τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων με τις διατάξεις του άρ. 24 παρ. 10 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 Α’) λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, με εξαίρεση το κριτήριο της περίπτωσης γ’ που αφορά στην αξιολόγηση του υποψηφίου, όπως συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις (σχετ.: άρ. 29 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 3γ). Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω (2) σχετική εγκύκλιό μας, κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο η επιλογή γίνεται χωρίς συνέντευξη. Σε περίπτωση που το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει ότι κάποιος από τους υποψήφιους
δε θα είναι αποτελεσματικός στην άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων, αν και υπερτερεί κατά την αποτίμηση των κριτηρίων επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης και των κριτηρίων υπηρεσιακής κατάστασης και διοικητικής εμπειρίας (άρ. 14 Ν. 3848/2010), δικαιολογεί πλήρως και ειδικώς την απόφασή του.
2. Κενές – κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων καλύπτονται με αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 11 περ. Ε’ παρ. 2 του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167 Α’). Συγκεκριμένα, ως αναπληρωτής υποδιευθυντής ορίζεται από τους υπηρετούντες ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Για το σχηματισμό της γνώμης λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 15 του Ν. 3848/2010.
3. Αναλόγως, οι θέσεις προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθεσίων δημοτικών σχολείων (μονοθεσίων έως και τριθεσίων) καλύπτονται προσωρινά το τρέχον έτος κατά τις διατάξεις του άρ. 12 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167 Α’) και του άρ. 13 παρ. 6 αντίστοιχα με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 15 του Ν. 3848/2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου